Regulation

logo150

วันที่ 1 มกราคม 2558

เรื่อง ประกาศขอความร่วมมือและแจ้งกฎระเบียบของการทำธุรกิจเครือข่าย

ในการทำเครือข่ายของ บริษัทเหิงจีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

           ประกาศขอความร่วมมือและแจ้งกฎระเบียบในการทำเครือข่ายของบริษัท เหิงจี. ด้วยขณะนี้บริษัทฯได้มีสมาชิกและผู้สนใจเข้ามาร่วมธุรกิจเรามากขึ้น และมาจากหลายประเทศ  ณ ขนาดนี้ บริษัทเหิงจีกำลังเติบโตแบบก้าวกระโดด เรื่องของสายงาน ในบริษัทเรามีระเบียบในการขยายเครือข่ายและมีกฏเหล็กดังนี้

          ประกาศขอความร่วมมือและแจ้งกฎระเบียบในการทำเครือข่ายของบริษัท เหิงจี. ด้วยขณะนี้บริษัทฯได้มีสมาชิกและผู้สนใจเข้ามาร่วมธุรกิจเรามากขึ้น และมาจากหลายประเทศ  ณ ขนาดนี้ บริษัทเหิงจีกำลังเติบโตแบบก้าวกระโดด เรื่องของสายงาน ในบริษัทเรามีระเบียบในการขยายเครือข่ายและมีกฏเหล็กดังนี้  

 

           1. ห้ามแย่งสายงาน

           2. ห้ามข้ามสายงาน

           3. ห้ามขายสินค้าตัดราคา 

           4. ห้ามชวนคนในบริษัทออกไปทำธุรกิจตัวอื่นๆ และจำหน่ายสินค้าอื่นๆในบริษัท 

           5. ห้ามขอเบอร์หรือแลกไลท์ถ้าผู้แนะนำไม่ยินยอม

           6. ไม่พูดลบต่อ บริษัท ต่อสินค้า แผนการตลาด อัพไลท์ ดาวไลท์  ( การนินทากัน )  

           7.  บริษัทสนับสนุนและส่งเสริม การแข่งขันการตลาดในเชิงบวก และ เชิงสร้างสรรค์  อย่างเปิดกว้าง 

           8. นักธุรกิจเคลือข่ายที่ดีนั้น ต้องมีหลักจรรยาบรรณ และ คุณธรรม  อันพึงประสงค์ เป็นที่น่ายกย่อง เชิดชู อย่างสมเกียรติ  

 

          กรณีดังกล่าวของแจ้งต่อผู้นำทุกท่านและหากมีข้อร้องเรียน เข้ามาขอให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หากว่าตรวจสอบว่าเป็นความผิดตาม ข้อ 1-4 ที่ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณใดๆ เพราะการแย่งสายงาน ถือว่าเป็นการขโมยทรัพย์สิน ในการทำธุรกิจเครือข่าย และไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรี. ถือว่าบุคคลนั้นหมดสภาพในการดำเนินการในการทำธุรกิจแบบเครือข่าย ไม่มีจรรยาบรรณ ไม่มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและไม่ให้เกียรติผู้อื่น

          จึงขอความร่วมมือมาถึงผู้นำทุกท่าน แจ้งข้อความนี้ต่อสายงานของท่านทราบ บริษัท เหิงจี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านที่ทำงานอย่างหนักเพื่อความสำเร็จ ที่มีความตั้งใจทำธุรกิจเครือข่ายนี้อย่างถูกต้อง   บริษัท จึงประกาศให้สมาชิกทราบกันถ้วนหน้า ขอให้สมาชิกทุกท่าน  ประสบความสำเร็จในธุรกิจ เหิงจี  โดยรวดเร็จ และ จงมีแต่ความสุข ความเจริญ  

 

                                                                                                                            บริษัท เหิงจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด